PrettyJson

Whether to nicely format json string.

alias PrettyJson = Flag!"PrettyJson"

Meta